ZO Hotels kết hợp phát triển dự án du lịch sinh thái Hoàng Gia tại Bắc Kạn

ZO Hotels kết hợp phát triển dự án du lịch sinh thái Hoàng Gia tại Bắc Kạn

Là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Đôi khi tên tỉnh được viết là Bắc Cạn, tuy nhiên tên Bắc Kạn được coi là chính thức. Bắc Kạn Là tỉnh vùng núi cao, có địa hình phức tạp, cơ sở vật chất và kinh tế chưa phát triển. Đây cũng là tỉnh giàu tiềm năng du lịch bởi sự phong phú của tài nguyên, khoáng sản và nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc miền núi đông bắc Việt Nam.

Thông tin dự án

  • Địa điểm: tỉnh Bắc Kạn
  • Tổng vốn đầu tư: Chủ đầu tư chủ động nguồn vốn hoạch toán
  • ZO Hotels trực tiếp thực hiện dự án và quản lý vận hành

Các bài viết khác